Rychlý kontakt777 66 30 30
25 let na trhu cpd

Stavební dozor objednatele

Při námi prováděném technickém dozoru vykonáváme následující činnosti :

 • Spolupráce při uzavírání smlouvy se zhotovitelem
 • Předání staveniště
 • Kvalitativní, kvantitativní a technologická kontrola při provádění stavebního díla.
 • Kontrola dodržování harmonogramu výstavby.
 • Kontrola dodržování realizace stavby dle odsouhlasené projektové dokumentace a stavebního povolení.
 • Přejímání dokončených dílčích stavebních prací.
 • Kontrola a zápisy do stavebního deníku.
 • Účast na řešení případných změn stavby.
 • Účast na kontrolních dnech. 
 • Vyhotovení soupisu vad a nedodělků.
 • Věcná a finanční kontrola faktur zhotovitele.
 • Digitální fotodokumentace.
 • Spolupráce při zajištění posudků a kontrolních měření předkládaných stavebníkem při kolaudaci stavby.
 • Dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě.
 • Spolupráce při vypracování závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení stavby.
 • Řešení případných reklamací stavebního díla.
 • Zajištění potřebných dokladů pro kolaudaci a účast při kolaudaci.
 • Kompletace a konečné předání všech kolaudačních dokladů stavby investorovi.